coconut

 1. October 14, 2018

  สูตรเค้กมันหวานกับมะพร้าวอ่อน

  ใช้ GOLDEN MUFFIN และ GOLDEN PASTRY CREAM

  เวลาผสม :

  3-4 นาที

  อุณหภูมิในการอบ :

  170° C – 180° C

  เวลาที่ใช้ :

  30 – 35 นาที

  ศึกษาเพิ่มเติม
 2. October 14, 2018

  สูตรเค้กมันหวานกับมะพร้าวอ่อน

  เวลาผสม :

  3-4 นาที

  อุณหภูมิในการอบ :

  170° C – 180° C

  เวลาที่ใช้ :

  30 – 35 นาที

  ศึกษาเพิ่มเติม