ciabatta -classica

 1. November 30, 2018

  สูตรปาท่องโก๋

  ใช้ CIABATTA-CLASSICAและ GOLDEN PASTRY CREAM เวลาผสม :
  อ่านต่อ
 2. September 09, 2018

  สูตร Firesticks

  เวลาในการผสม: เกลียว: 2 นาที ช้า , 6 นาที เร็ว  อุณหภูมิโด: 25…
  อ่านต่อ