ciabatta -classica

 1. November 29, 2018

  สูตรปาท่องโก๋

  ใช้ CIABATTA-CLASSICAและ GOLDEN PASTRY CREAM

  เวลาผสม :

  ช้า 3 นาที เร็ว 5 นาที

  อุณหภูมิแป้ง:

  28° C

  เวลาพักแป้ง:

  4 ชั่วโมง

  น้ำหนักแบ่งแป้ง:

  0.300 กิโลกรัม

  พักแป้งครั้งที่สอง:

  30 นาที

  ขึ้นรูป :

  รูปปาท่องโก๋

  อุณหภูมิในการทอด:

  ประมาณ 170° C

  เวาในการอบ:

  25 นาที(ต่อด้าน)

  ศึกษาเพิ่มเติม
 2. September 08, 2018

  สูตร Firesticks

  For that Spicy Treat!

  เวลาในการผสม:

  เกลียว: 2 นาที ช้า , 6 นาที เร็ว

  อุณหภูมิโด:

  25 องศาเซลเซียส

  เวลาในการหมักแป้ง:

  30 นาทีในตู้เย็น

  พักรออบ:

  30 – 40 นาที

  อุณหภูมิในการอบ:

  230 องศาเซลเซียส, ให้ไอน้ำ

  เวลาในการอบ:

  15 นาที

  ศึกษาเพิ่มเติม