For that Spicy Treat!

เวลาในการผสม:

เกลียว: 2 นาที ช้า , 6 นาที เร็ว

อุณหภูมิโด:

25 องศาเซลเซียส

เวลาในการหมักแป้ง:

30 นาทีในตู้เย็น

พักรออบ:

30 – 40 นาที

อุณหภูมิในการอบ:

230 องศาเซลเซียส, ให้ไอน้ำ

เวลาในการอบ:

15 นาที

ศึกษาเพิ่มเติม