ใช้ REX MILANO, IREKS SOFT PLUS และ IREKS WHEAT SOUR
เวลาในการผสม:

เกลียว, 2 + 7 นาที  

อุณหภูมิแป้ง:

26 - 27° C

พักแป้งครั้งที่หนึ่ง:

15 นาที  

น้ำหนักแบ่งแป้ง:

แป้งโด 150 กรัม ไส้ 50 กรัม

พักแป้งครั้งที่สอง:

30 นาที

อุณหภูมิในการอบ:

230° C

เวลาในการอบ:

ประมาณ 12 น่ที